برچسب: روش نوشتن چکیده برای مقاله علمی

کمک در آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی – قسمت سوم

نکاتی در مورد نوشتن چکیده و کلمات کلیدی در دو قسمت قبلی، مفاهیم کلی آموزش مقاله نویسی آورده شد. نویسنده مسئول توضیح داده شد و نحوه نوشتن عنوان و مواردی دیگر بیان شد. در ادامه…