برچسب: مجله پولی

انتخاب مجله برای چاپ مقاله

انتخاب مجله برای چاپ مقاله

مجلات پولی و غیرپولی پولی بودن مجلات لزوماً به معنی معتبر بودن یا نبودن مجلات نیست. هر مجله یک منبع درآمد دارد. چرا که بایستی هزینه سایت، داورها، انتشارات و انجام سایر فعالیت ها را…