ترجمه تخصصی

در ترجمات، ارائه تمامی خدمات ترجمه تخصصی به صورت آنلاین و بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام می شود. تیم ترجمات به مهارت و دانش خود اعتقاد دارد و تمام تلاش خود را در جهت ارائه کیفیت مناسب به کار بسته است. از تیم مترجمان گرفته تا تیم های ارزیابی، همه و همه در جهت یک ترجمه مناسب همکاری دارند. خدمات ترجمه انگلیسی در سطوح کیفی مختلف و در سرعت های مختلف ارائه می شود و شرایطی فراهم شده است تا مشتری بر حسب نیاز کیفیت و سرعت مناسب را انتخاب نماید.

تیم ترجمات در تمامی رشته ها مترجم متخصص دارد که علاوه بر ترجمه تخصصی، ویرایش، پارافرایز  را نیز انجام می دهند.

ترجمه-تخصصی
رشته هایی که مجموعه ترجمات دارای متخصص است:
مهندسی برقمهندسی عمرانایمنی صنعتیدریانوردیمدیریت نساجی
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون مهندسی ایمنی و بازرسی فنیمهندسی پلیمرمهندسی شیمیمهندسی صنایع
مهندسی معماری کشتی مهندسی معدنمهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی کامپیوترمهندسی فرآوری و انتقال گاز
مهندسی نساجیدامپزشکیبهداشت و کنترل کیفیبیوشیمیآب و هواشناسی
علوم جغرافیاییژئومورفولوژیسنجش از دور سیستم اطلاعاتجغرافیاییعلوم اقتصاد
رفتار حرکتیتربیت بدنی و علوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیآسیب شناسی ورزشیمدیریت ورزشی
تاریخعلوم اجتماعیزبان شناسیالهیات و معارف اسلامیعلوم حدیث
نهج البلاغهاخلاقفلسفهعلوم تربیتیعلم اطلاعات
دانش شناسیمدیریت جهانگردیفقه و حقوقمدیریتایرانشناسی
علوم سیاسی و روابط بین المللمطالعات جهانروانشناسیمطالعات زنانعلوم ارتباطات اجتماعی
مددکاری اجتماعیپژوهش علوم اجتماعیمدیریت بازرگانیمدیریت دولتیمدیریت صنعتی
مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت تکنولوژیمدیریت مالیکارآفرینی مدیریتمنابع انسانی
مشاورهمحیط زیستمدرسی معارف اسلامیعلوم زمینژئوفیزیک و هواشناسی
شیمیفیزیکفتونیکزیست شناسیعلوم سلولی
علوم ملوکولیآمارریاضیمحاسبات نرمعلوم کامپیوتر
علوم گیاهیاقیانوس شناسی فیزیکیعلوم شناختیمهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداریمهندسی اقتصاد کشاورزی
مهندسی علوم باغبانیترویج و آموزش کشاورزیمنابع طبیعی جنگل مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکمدیریت منابع خاک
مهندسی کشاورزی – علوم دام و طیورمهندسی تولیدات گیاهیمهندسی منابع طبیعی شیلاتمهندسی منابع طبیعی چوبعلوم و مهندسی صنایع غذایی
حشره شناسی کشاورزی کشاورزی بیماری شناسی گیاهیمهندسی منابع طبیعی محیط زیستمهندسی مکانیک بیوسیستممهندسی مکانیک بیوسیستم
مدیریت همزیستی با بیابانمهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمهندسی منابع طبیعیبیوتکنولوژی کشاورزیتوسعه روستایی
شناسایی و مبارزه با علف های هرزمهندسی فضای سبزبرنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهریطراحی شهریمعماری
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخینمایش عروسکیهنرهای نمایشی و سینماهنرهای تصویری و طراحیهنرهای پژوهشی و صنایع دستی
موسیقیهنرهای ساخت و معماریفناوری معماریطراحی صنعتیفرش
طراحی پارچه و لباسزیرنویس فیلمجنگلداریشیلاتزراعت
فیزیولوژیبینایی سنجیدندانپزشکیداروسازیفیزیوتراپی
گفتار درمانیهوشبریمدارک پزشکیمامائیعلوم آزمایشگاهی
پرستاریرادیولوژی

همین الان سفارشت رو ثبت کن ....