درباره ما

ترجمات با بیش از چندصد مترجم متخصص بستری را فراهم کرده است تا فایل های ترجمه با کیفیت مناسب و در موعد مقرر تحویل داده شوند. استفاده از مترجمان متخصص، ارزیابان حرفه ای و پشتیبانی مستمر، این مجموعه را متمایز ساخته است.

این مجموعه با هدف ارائه خدمات ترجمه در سطح بین الملل راه اندازی شده است و انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور به یک برند مهم ترجمه در سطح بین الملل تبدیل شود.

درباره ما

نمای کلی

فرایند ترجمه در ترجمات

1

ثبت سفارش

2

انتخاب مترجم

3

پیگیری مستمر

4

تحویل و نظرخواهی

ترجمات

خوشحالیم که مشتریان پس از دریافت فایل ترجمه، بازخورد مثبتی دارند. استفاده از خدمات این موسسه را تجربه کنید.

  • پاسخ دهی سریع تیم پشتیبانی
  • برآورد هزینه و زمان رایگان
  • ارائه مشاوره رایگان
  • انتخاب مناسب مترجم متخصص
  • برآورد هزینه و زمان رایگان
  • ارزیابی دقیق فایل های ترجمه شده
خدمات ترجمه

همکاری به عنوان مترجم

به عنوان مترجم در آزمون مجموعه ترجمات شرکت کنید. در این مجموعه، متناسب با سطح کیفی تان برای شما فایل ترجمه ارسال خواهد شد و واریزی ها به موقع انجام خواهند شد.